Thursday, 9 June, 2011

धुमसते भाव !

या काश्मिरी मुलाकडे बघून तेथील लोकांचा थोडाफार अंदाज येतो....त्याला नक्की काय सांगायचे आहे....भाव थोडे रागीट, गोंधळलेले, निरागसता हरवलेली तरीही डोकावणारी.....भविष्याचा काहिही अंदाज नसलेले...वेगळेच...

No comments:

Post a Comment