Tuesday, 2 August, 2011

मराठी बाणा !
मी कुणाला भित नाही. भिणार नाही. एकटा राहीलो तरी चालेल पण मान ताठच राहील असे तर हे रोपटे सांगत नाहि ना!!

No comments:

Post a Comment