Tuesday, 5 April, 2011

असहाय वृक्ष

असा हात पाय तोडलेला असहाय वृक्ष!! दुसर्याला देत रहाण्याचे त्याचे कार्य तरीही तो थांबवत नाही.

No comments:

Post a Comment