Friday, 22 April, 2011

डोकेबाज !

सर्वसाधारणपणे उपजीविकेसाठी माणसाला स्वताचे डोके वापरावे लागते. परंतु काहिजणांना मात्र दुसर्याच्या डोक्याचा सुध्दा वापर करावा लागतो. स्व:ताच्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी उघड्यावर संसार मांडलेल्या या कुटुंबाला जरी दुसर्याच्या डोक्याचा आधार घ्यावा लागत असला तरी विक्रिसाठी डोके चालवून मोक्याची जागा पकडली आहे !

No comments:

Post a Comment