Thursday, 21 April, 2011

चंद्रप्रभा

चंद्राची छायाचीत्रे घेताना असे वाटत होते कि हा क्यामेरा पुरेसा नाही. का कोणास ठाउक आज हा प्रकाश जरा वेगळाच वाटला. पण त्याची जादू काहीतरी वेगळीच! पुन्हा पुन्हा अनुभवण्यासारखी आणि तरीही दरवेळेला वेगळेपण जपणारी!No comments:

Post a Comment