Wednesday, 13 April, 2011

सुंदर सकाळ

सकाळी फिरायला निघालो आणि अचानक फिकट डोंगरांच्या रांगा हसल्यासाख्या वाटल्या, हिरवाई मोहरली आणि बघतो तर लालशेंदरी छ्टा असलेला गोळा धरेला चुंबत वर येत होता! तो रविराज आता आपल्या कोवळ्या किरणांनी अलगद धरेला कुरवाळणार होता!!

No comments:

Post a Comment