Tuesday, 3 May, 2011

ही वाट दूर जाते !


कधीही न संपणारी वाट. पण वाट अशी असेल तर संपूच नये असे वाटेल.

No comments:

Post a Comment