Tuesday, 10 May, 2011

भोग !

न थांबवता येणारी गोष्ट. मग ती वस्तू असो की व्यक्ती. खूप स्वप्ने रंगवून आपल्या मनासारखी एखादी वस्तू घ्यावी, तीला जपावी, प्रेमाने वापरावी इतपर्यंत सगळे ठीक. मात्र तीच वस्तू जूनी झाली की त्रास द्यायला लागते अणि मग नडायला! गाडीचे अगदी असेच आहे. जोपर्यंत साथ देतेय तोपर्यंत हवीहवीशी वाटते...मात्र फार कुरकुरायला लागली की अवस्था अगदी बघवेनाशी होते.

No comments:

Post a Comment